1214 Escoda Pocket Brush

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 2

$26.55
WATERCOLOR | Travel brush, round pointed | Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 4

$33.50
WATERCOLOR | Travel brush, round pointed | Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 6

$40.70
WATERCOLOR????|????Travel brush, round pointed????|????Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 8

$52.45
WATERCOLOR????|????Travel brush, round pointed????|????Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 10

$81.70
WATERCOLOR????|????Travel brush, round pointed????|????Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

1214 Escoda Pocket Sketcher Size 12

$107.40
WATERCOLOR????|????Travel brush, round pointed????|????Short handle 1214 2 4 6 8 10 12 2.02 2.82 3.6 4.4 5.7 6.9 13 16 19 22 25 28 more info

Categories

Cart